هتل های کربلا

60دلار

به ازای هرشب فقط اسکان

فاصله ۱ دقیقه پیاده تا حرم امام حسین (ع)
12دلار

به ازاء هر نفر شب فقط اسکان

5 دقیقه پیاده تا حرم حضرت اباعبدالله ع
33دلار

به ازاء هر نفر شب صبحانه

6دقیقه پیاده فاصله تا حرم حضرت عباس(ع)
60دلار
فاصله 7 دقیقه پیاده
75دلار

به ازا هرنفرشب(فولبرد بوفه)

فاصله تا حرم اباعبدالله ۱ دقیقه پیاده روی
40دلار

به ازاء هر نفر شب فولبرد

فاصله 5 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین(ع)
22دلار

به ازاء هر نفر شب

فاصله 4 دقیقه تاحرم حضرت ابوالفضل(ع)
15دلار

به ازاء هر نفر شب

فاصله 8 دقیقه تا حرم اباعبدالله (ع)
36دلار

به ازاءهر نفرشب (فولبرد)

5 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین (ع)
18دلار

به ازاء هر نفر شب

7 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین
18دلار

به ازاء هر نفر شب

5 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین
55دلار

به ازاء هر نفر شب(باصبحانه)

18 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
55دلار

به ازاء هر نفر شب(همراه با صبحانه)

7دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه اسلام
25دلار

به ازاء هر نفر شب

5دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت عباس علیه السلام
28دلار

به ازاء هر نفر شب

8دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
60دلار

به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

6دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
55دلار

به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

4 دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت عباس علیه السلام
18دلار

به ازاء هر نفر شب

5 دقیقه پیاده روی تا بین الحرمین
18دلار

به ازاء هر نفر شب

3دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت عباس علیه السلام
18دلار

به ازاء هر نفر شب

4دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت عباس علیه السلام
55دلار

به ازاءهرنفرشب (همراه باصبحانه)

20 دقیقه پیاده روی تا بین الحرمین
16دلار

به ازاء هر نفر شب

8 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
40دلار

به ازاء هر نفر شب

۹ دقیقه ای تا حرم امام حسین علیه السلام
40دلار

به ازاء هر نفر شب(همراه با صبحانه)

۱۸ دقیقه تا حرم امام حسین علیه السلام
38دلار

به ازاء هر نفر شب

۶ دقیقه تا حرم امام حسین علیه السلام
18دلار

به ازاء هر نفر شب

۶ دقیقه ای تا حرم امام حسین علیه السلام