هتل های کاظمین

75دلار

به ازاءهر نفرشب (فولبردبوفه)

2 دقیقه پیاده روی تا حرمین الکاظمیین (ع)
50دلار

به ازاء هر نفر شب

7 دقیقه پیاده روی تا حرم کاظمین
30دلار

به ازاء هر نفر شب(3 وعده غذا بوفه)

5 دقیقه پیاده روی تا حرم کاظمین