42دلار

به ازاءهرنفرشب (همراه صبحانه)

5دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین(ع)
75دلار

به ازاءهر نفرشب (فولبرد)

2 دقیقه پیاده روی تا حرم کاظمیه(ع)
30دلار
5 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین (ع)
12دلار

به ازاء هر نفر شب

5 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
18دلار

به ازاء هر نفر شب

7 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین
18دلار

به ازاء هر نفر شب

5 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین
20دلار

به ازاء هر نفر شب

7 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین
80دلار

به ازاء هر نفر شب(فولبرد)

30 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
30دلار

به ازاء هر نفر شب

3 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین
55دلار

به ازاء هر نفر شب(همراه با صبحانه)

7دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه اسلام
نمایش 1-10 از 34 نتیجه