75دلار

به ازاءهر نفرشب (فولبردبوفه)

2 دقیقه پیاده روی تا حرمین الکاظمیین (ع)
55دلار

به ازاءهر نفرشب (فولبردبوفه)

فاصله 6 دقیقه تا حرم امیرالمومنین (ع)
80دلار

اسکان برای 10 نفر

فاصله 650 متری تا حرم
36دلار

به ازاءهر نفرشب (فولبرد)

5 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین (ع)
12دلار

به ازاء هر نفر شب

5 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
18دلار

به ازاء هر نفر شب

7 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین
18دلار

به ازاء هر نفر شب

5 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین
20دلار

به ازاء هر نفر شب

7 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین
75دلار

به ازاء هر نفر شب(فولبرد)

30 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
30دلار

به ازاء هر نفر شب

3 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین
نمایش 1-10 از 35 نتیجه