40دلار

به ازاء هر نفر شب(فولبردبوفه)

فاصله 5 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین(ع)
28دلار

به ازاء هر نفر شب فقط اسکان(ویژه ایام اربعین)

12 دقیقه پیاده تا حرم امام حسین (ع)
22دلار

به ازاء هر نفر شب

فاصله 4 دقیقه تاحرم حضرت ابوالفضل(ع)
25دلار
فاصله 2 دقیقه تا حرم اباعبدالله(ع)
15دلار

به ازاء هر نفر شب

فاصله 8 دقیقه تا حرم اباعبدالله (ع)
80دلار

اسکان برای 10 نفر

فاصله 650 متری تا حرم
36دلار

به ازاءهر نفرشب (فولبرد)

5 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین (ع)
12دلار

به ازاء هر نفر شب

5 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
18دلار

به ازاء هر نفر شب

7 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین
18دلار

به ازاء هر نفر شب

5 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین
20دلار

به ازاء هر نفر شب

7 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین
68دلار

به ازاء هر نفر شب(فولبردبوفه)

30 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
30دلار

به ازاء هر نفر شب

3 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین
55دلار

به ازاء هر نفر شب(همراه با صبحانه)

7دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه اسلام
25دلار

به ازاء هر نفر شب

5دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت عباس علیه السلام
16دلار

به ازاء هر نفر شب

9 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
28دلار

به ازاء هر نفر شب

8دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
60دلار

به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

6دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
55دلار

به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

4 دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت عباس علیه السلام
18دلار

به ازاء هر نفر شب

5 دقیقه پیاده روی تا بین الحرمین
18دلار

به ازاء هر نفر شب

3دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت عباس علیه السلام
18دلار

به ازاء هر نفر شب

4دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت عباس علیه السلام
53دلار

به ازاءهرنفرشب (همراه باصبحانه)

20 دقیقه پیاده روی تا بین الحرمین
25دلار

به ازاء هر نفر شب

4 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
16دلار

به ازاء هر نفر شب

8 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
40دلار

به ازاء هر نفر شب

۹ دقیقه ای تا حرم امام حسین علیه السلام
40دلار

به ازاء هر نفر شب(همراه با صبحانه)

۱۸ دقیقه تا حرم امام حسین علیه السلام
38دلار

به ازاء هر نفر شب

۶ دقیقه تا حرم امام حسین علیه السلام
18دلار

به ازاء هر نفر شب

۶ دقیقه ای تا حرم امام حسین علیه السلام